Gonpol

Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych sygnalisty

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z rozporządzenia PEiR (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.UE. L. z 2016 r. Nr 119, s. 1, z późn. zm.) - dalej RODO, informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GONPOL  z siedzibą w Złożenieć 74, 42-436 Pilica adres e-mail: sygnalisci@gonpol.pl tel. (032) 67-75-699.
  2. Może Pan/Pani kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO z Administratorem z wykorzystaniem powyższych danych teleadresowych.
  3. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych ze zgłaszanymi przypadkami naruszenia prawa, na podstawie art. 6 lit. c RODO, prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest przyjmowanie, weryfikowanie oraz wyjaśnianie zgłoszeń naruszeń prawa (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub dobrowolnej zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  4. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat.
  5. Administrator zapewnia poufnoś Pani/a danych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem. W związku z tym dane mogą być udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa.
  6. Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania. 
  7. Wyrażoną zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie do Prezesa UODO (uodo.gov.pl). 
  9. Pani/Pana dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
  10. Pani/a dane nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Wszelkie informacje dotyczące naruszeń prosimy zgłaszać na adres mailowy sygnalisci@gonpol.pl.


Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. informujemy że Administratorem Danych Osobowych Państwa danych osobowych jest:

GONPOL

SZCZEPAN GONCERZ, KAMIL GONCERZ

SPÓŁKA JAWNA

ZŁOŻENIEC 74, 42-436 PILICA

Państwa dane przetwarzamy w celu realizacji umowy, w zakresie wynikającym z przepisu prawa.
Państwa dane nie będą przekazywane innym podmiotom nie wymienionym w przepisach prawa.
Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać: przez czas wykonywania obowiązków oraz przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane po wygaśnięciu umowy.


Macie Państwo prawo do:
1.  dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,
2.  usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
3.  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
4.  przenoszenia danych,
5.  cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych,
wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podane przez Państwa dane są warunkiem podpisanej umowy i nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji i profilowaniu.


Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Od dnia 25 maja 2018 r., obowiązuje rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO). Abyśmy mogli świadczyć usługi przewozu na zasadzie imiennego biletu miesięcznego potrzebujemy zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych.

I. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

Informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane. Administratorem Państwa Danych Osobowych jest firma GONPOL SZCZEPAN GONCERZ KAMIL GONCERZ SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Pilicy (42-436), Złożeniec 74.

II. Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym Pasażer może skontaktować się w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw za pośrednictwem poczty tradycyjnej pisząc na adres siedziby Firmy z dopiskiem „IOD”.

II. Cele przetwarzania

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacja przez GONPOL SZCZEPAN GONCERZ KAMIL GONCERZ SPÓŁKA JAWNA usług transportowych odbywających się na podstawie biletu miesięcznego. Pozyskiwane są następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia oraz numer PESEL, numer dowodu osobistego lub numer legitymacji, ewentualnie numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej.

III. Prawa przysługujące Pasażerowi:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

b) prawo do poprawiania swoich danych

c) prawo do usunięcia danych

d) ograniczenia przetwarzania danych

Jeżeli zdaniem Pasażera mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub Klient nie chce, żebyśmy je usunęli, bo są potrzebne do ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Pasażera sprzeciwu względem przetwarzania danych, wtedy Klient może zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z nim działań.

e) prawo do przenoszenia danych

Pasażer ma prawo do otrzymania od nas swoich danych osobowych w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu, które zostały nam dostarczone. Pasażer może też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli Klient uważa, że przetwarzamy jego dane niezgodnie z prawem, może złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

g) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W każdej chwili mają Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie podpisanego oświadczenia. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.

IV. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych.

Podanie przez Państwa danych jest warunkiem zawarcia lub kontynuacji umowy przewozu (realizacji przewozu na podstawie biletu miesięcznego). Jeżeli Klient nie poda swoich danych możemy odmówić zawarcia umowy przewozu lub odmówić dalszego świadczenia naszych usług przewozu na podstawie biletu miesięcznego. Wówczas przejazd może odbyć się wyłącznie na podstawie biletu jednorazowego.

V. Okres przechowywania danych

Podane przez Państwa dane przechowywane będą przez okres 5 lat od dnia zaprzestania korzystania z biletu miesięcznego. Dane będą przekazywane odpowiednim organom kontrolującym na wezwanie.

 

Informujemy, że niniejsze oświadczenie za osobę poniżej 16 roku życia może podpisać tylko jego opiekun prawny.